ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ : 35,490

 

 

บริษัท พรีเมี่ยม ซีเคียวริตี้ สแตนดาร์ด จำกัด “พรีเมี่ยมการ์ด” จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และจัดขึ้นเพื่อบริการงานด้านรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านรักษาความปลอดภัย กว่า 20 ปี ซึ่งประกอบด้วย นักบริหาร  นักวิชาการ ตำรวจ ทหาร และ พลเรือน ที่มีประสบการณ์และมีระบบบริหารงานตามหลักวิชาการสมัยใหม่ทุกขั้นตอน บริษัทฯ ตระหนักดีว่าความสำเร็จลุล่วงหรือความล้มเหลวในการให้บริการขึ้นอยู่กับความสามารถในการบริหารคน ดังนั้นเราจึงได้เลือกสรรผู้มีประสบการณ์ในงานรักษาความปลอดภัยและผู้ที่มีความสามารถในด้านการบริหารงานบุคคลมาควบคุมดูแลงานทางด้านนี้  

บริษัทมีคุณสมบัติ ตรงตามมาตรฐานวิชาชีพด้านงานรักษาความปลอดภัย  

 1. บริษัท พรีเมี่ยม ซีเคียวริตี้ สแตนดาร์ด จำกัด จดทะเบียน จัดตั้งเป็น นิติบุคคลที่ถูกต้องตามกฏหมายแพ่ง และพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บริการรักษาความปลอดภัย แก่ภาครัฐ และเอกชนโดยเฉพาะ 

2. บริษัทฯ จดทะเบียนการค้า, ทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ขึ้นทะเบียนผู้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่สรรพากร ครบถ้วน ตรงตามกฏเกณฑ์ของสรรพากร

3. บริษัทฯ มีการขึ้นทะเบียนนายจ้าง เพื่อคุ้มครองบุคลากรที่ขึ้นทะเบียนเป็นลูกจ้างของบริษัทฯ ตรงตามระเบียบของประกันสังคม

4. บริษัทขึ้นทะเบียนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน และนำส่งเงินกองทุนประกันสังคม ครบถ้วนตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

5. บริษัทฯ มีทีมนักบริหาร  นักวิชาการ  ตำรวจ  ทหาร และพลเรือน ที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านรักษาความปลอดภัย กว่า 20 ปี มาเป็นทีมงานบริหารด้านนี้โดยเฉพาะ

 6. บริษัทฯ มีเครื่องแบบที่สวยงาม  และเป็นมาตรฐานของตนเอง ทำให้เกิดเอกลักษณ์ในการจดจำ

7. บริษัทฯ มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน ทำให้การปฏิบัติงานด้านรักษาความปลอดภัยมีศักยภาพสูงสุด

8. บริษัทฯ มีบริษัทประกันภัย (insurer )  รองรับความเสี่ยง และความเสียหายที่จะเกิดกับผู้ว่าจ้าง โดย กรรมธรรมประกันภัย (insurance policy) ทำให้การชดเชยความเสียหายเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีมาตรฐาน

9. บริษัทฯ มีการคิดค่าบริการตามราคา ที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ และความเป็นจริง อีกทั้งยังจัดอุปกรณ์ที่เหมาะในการทำงานให้กับผู้ว่าจ้าง เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

10. บริษัทฯ เป็นสมาชิกตลอดชีพของสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย อีกทั้งยังได้รับรางวัล ผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยดีเด่นปี  2555 

11. ประธานกรรมการ เป็นกรรมการบริหารสมาคมรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย (Sucurity Servies Association Of Thailand : SSAT) ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ดังนั้น จึงมีความเชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานด้านรักษาความปลอดภัย

12. บริษัทฯ มิได้มุ่งหวังการทำกำไรเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ ยังมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม อาทิเช่น การแจกทุนการศึกษา  การบำรุงพุทธศาสนา  การจัดกิจกรรมวันเด็ก  การช่วยเหลือสถานสงเคราะห์ ต่างๆ การช่วยเหลือ เจ้าหน้าที่ รปภ. ที่ประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ผ่านมูลนิธิ รปภ.ไทย ( Foundation for Security Guard) ฯลฯ

 

 

  

 หนังสือรับรองการจดทะเบียน  หนังสือจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือขึ้นทะเบียนประกันสังคม ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม