รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


 


       


      ขั้นตอนการจัดการระบบ (Steps of system management)

 

 

                1.มีความต้องการว่าจ้าง & บริษัทฯ เสนอราคา
         
                   หากท่านสนใจบริการรักษาความปลอดภัย หรือในเสนอราคาจากบริษัทฯ กรุณาโทร 02-1150526 ต่อ 31 หรือเบอร์ 082-5977000 เพื่อสอบถามรายละเอียดเบื้องต้น และขอใบเสนอราคา หลังจากนั้นบริษัทจะส่งใบเสนอราคาให้ท่านทางอีเมลล์ที่ให้ไว้ในภายหลัง

                2.บริษัทฯ เข้าพรีเซนต์งาน และแนะนำตัว
                    
หากท่านต้องการให้บริษัทฯ เข้าดูหน้างาน หรือให้เข้าพรีเซนต์งาน บริษัทฯ มีความยินดีอย่างยิ่ง โดยกรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนวันพรีเซนต์จริง 3-5 วัน เพื่อเตรียมความพร้อมและหากท่านต้องการว่าจ้างบริษัทฯ ก็สามารถกำหนดวันลงงาน และกำหนดวันทำสัญญาว่าจ้างในวันดังกล่าว

                3.ทีมงานเข้าจัดทำ Job Description ประจำหน่วยงาน
                   บริษัทฯ จัดทีมงานเข้าวางระบบรักษาความปลอดภัยประจำหน่วยงาน โดยศึกษาจากรูปแบบเดิม และนำเสนอระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหม่ แก่ท่าน และจัดทำเป็นคู่มือประจำหน่วยงาน เพื่อนำไปสอนให้กับพนักงาน รปภ. และเจ้าหน้าที่ต่อไป

                4.เซนต์สัญญาว่าจ้าง ก่อนลงงาน
                   บริษัทฯ จะจัดทำสัญญาว่าจ้างต้นฉบับเพื่อให้ศึกษา และตรวจสอบ หากมีข้อทักท้วงก็สามารถแก้ไขตามความเหมาะสมได้ และจะต้องมีการเซนต์สัญญาว่าจ้างก่อนที่จะมีการลงงานจริง โดยสัญญาจะจัดทำเป็น 2 ฉบับ คู่สัญญาฝั่งละ 1 ฉบับ

                 5.จัดหาเจ้าหน้าที่ ที่มีควาวมเหมาะสมกับหน่วยงาน โดยพนักงานทุกคนจะต้องผ่านกระบวนการสัมภาษณ์  ทดสอบ ตรวจสารเสพติด และตรวจประวัติอาชญากรรม หากผ่านแล้วจะสามารถเข้าไปสู่กระบวนการ ฝึกอบรม

                  6. ฝึกอบรม และยื่นขออนุญาตเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต

     

                  7.ลงพื้นที่ให้บริการ ตามวันที่กำหนด  พร้อมทั้งมีสายตรวจ  ครูฝึก เข้าประกอบหน้างานเพื่อให้เจ้าหน้าที่ รปภ. สามารถทำงานได้ตาม Job Description ที่กำหนดไว้

              

                  8. มีสายตรวจ และครูฝึกเข้าตรวจตามมาตรฐาน KPI ที่บริษัทได้กำหนด

   

                  9. ฝ่ายบริหารเข้าพบผู้ว่าจ้าง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเข้าสอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ และรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนเพื่อนำไปแก้ไข

                  10. ควบคุมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO9001:2015

             

                        

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7