รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริการรักษาความปลอดภัย, พรีเมี่ยมการ์ด, พรีเมี่ยมซีเคียวริตี้, Guard, Premiumguard รปภ., ยาม, บริษัท รปภ., บริษัทรักษาความปลอดภัย,


 การบริหารงานอย่างเป็นระบบ (Management In Systems)

ขั้นตอนการจัดการระบบ (Steps of system management)


 

การสำรวจพื้นที่ และการทำ หน้าที่ปฏิบัติ (Site survey and Make job Description)

หลังจากที่ได้มีการลงนามสัญญาว่าจ้างรักษาความปลอดภัยแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่งทีมงานฝ่ายปฏิบัติการ และฝ่ายบริหาร เข้าไปศึกษาหน้างานจากผู้ว่าจ้าง เพื่อจะได้จัดทำหน้าที่ปฏิบัติ (Job Description) ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย และหากได้มีการลงงานแล้ว พนักงานรักษาความปลอดภัยจะได้ทำหน้าที่ตรงตามที่กำหนด 

    

การตรวจเยี่ยม การเข้าบูรณาการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (Inspection and Integration)

                  บริษัทฯ กำหนดให้สายตรวจแต่ละโซนมี ทั้งผลัดกลางวัน และกลางคืน เพราะฉะนั้นทุกหน่วยงานจะต้องมีสายตรวจจากส่วนกลางคอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง สายตรวจ 1 คน จะดูแล พนักงานรักษาความปลอดภัย ไม่เกิน 40 คน และเข้าตรวจหน่วยงานเฉลี่ยผลัดละ 2 ครั้ง/สัปดาห์ (4-6 ครั้ง หากมีการจ้างตลอด 24 ชั่วโมง) เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย

     

 การเข้าฝึกอบรมในพื้นที่บริการ (On the Job Training)

                  บริษัทฯ กำหนดให้มีการฝึกอบรม ณ หน่วยงานทุกหน่วยงาน เหตุผลเพราะจะได้ทบทวนความรู้ด้านต่างๆ ในการทำงาน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นให้ พนักงานรักษาความปลอดภัย มีระเบียบวินัย ที่เคร่งครัด ในการทำงาน ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการฝึกอบรม ณ หน่วยงานมีดังนี้

                                                                                             - หัวหน้าชุด (Supervisor) อบรมทุกวัน หรือ ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน

                                                                                             - สายตรวจ (Inspector) อบรมร่วมกับหัวหน้าชุด อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

                                                                                             - ครูฝึก (Trainer) อบรมทั้งหน่วยงาน อย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง

                                                                                             - ผู้ว่าจ้าง (Employer) เข้าอบรมร่วม ตามความสะดวก และเหมาะสม  
                                                           
  

 การจัดกำลังพล
  
ตามสัญญาว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างทุกท่านสามารถมั่นใจได้เลยว่า บริษัทฯ จะจัดพนักงานรักษาความปลอดภัย 
เข้าปฏิบัติหน้าที่ครบ 365 วัน ไม่มีจัดจุดขาด 100% หากเจ้าหน้าที่ตัวประจำ ลางาน บริษัทฯ ก็จะจัดเจ้าหน้าที่หน่วยเสริม (Stand By) เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน โดยไม่มีจุดว่าง 

การเปลี่ยนตัว 
กรณีเจ้าหน้าตัวประจำ ปฏิบัติหน้าที่แล้วไม่ผ่านการประเมิน บริษัทฯ ก็จะเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ให้ใหม่โดยจะฝึกอบรมเกี่ยวกับพื้นฐานการทำงาน
และหน้าที่ปฏิบัติ ณ หน่วยงาน ให้ โดยสามารถเปลี่ยนตัวประจำให้ใหม่ได้ ภายใน 2-3 วัน  หรือหากต้องการเปลี่ยนฉุกเฉิน สามารถเปลี่ยนตัวได้ภายใน  12 ชั่วโมง 
และจะให้เจ้าหน้าที่ หน่วยเสริม (Stand By) เข้าปฏิบัติแทน จนกว่าจะจัดตัวประจำแทนได้

การแก้ไขปัญหากรณีลาฉุกเฉิน 
หมายถึง การเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่ฉุกเฉิน เพราะ กรณีพนักงานรักษาความปลอดภัยเจ็บป่วยฉุกเฉิน ลาฉุกเฉิน หรืออื่นๆ วิธีการจัดการคือ 
พนักงานรักษาความปลอดภัยซึ่งประสงค์ลา จะต้องยืนจุดรอ จนกว่าสายตรวจจะนำพนักงานรักษาความปลอดภัย ใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่แทน ถึงจะออกจากจุดได้โดยใช้เวลาเฉลี่ย 2 ชั่วโมง 
และสายตรวจผู้นำส่งก็จะต้องรายงานเหตุการณ์กับผู้ว่าจ้างด้วยวาจา ด้วยตนเอง


การเข้าพบผู้ว่าจ้าง การประเมินผลการทำงาน (Meeting and Evaluate the Performance)

                  บริษัทฯ กำหนดให้ ฝ่ายบริหาร/ฝ่ายปฏิบัติการ, สายตรวจ  เข้าพบผู้ว่าจ้างตามหน่วยงาน เพื่อรับทราบปัญหาการทำงาน  ตามมาตรฐานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือหากต้องการเรียกพบกรณีฉุกเฉิน จะจัดสายตรวจ หรือฝ่ายปฏิบัติการเข้าพบภายใน 1 ชั่วโมง (ขึ้นอยู่กับระยะทาง)

                  การประเมินผลการทำงาน เป็นการสำรวจความพึงพอใจของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าบริษัทฯ ทั้งระบบ ว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ว่าจ้างได้หรือไม่ ผ่านเครื่องมือ “แบบประเมินผล”  โดยบริษัทฯ จะส่งเอกสารประเมินผลเดือนละ 1 ครั้ง และจะแก้ไขข้อบกพร่องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ และจะควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า

    

 

 
Copyright © 2014 www.premiumgroup.co.th All rights reserved. | Tel.02-1150526-7